About

NEIRO
Association for Expanding Arts

NEIRO je nezisková organizace věnující se podpoře, výzkumu a prezentaci performativního a audiovizuálního umění, které překračuje, posouvá a vědomě reflektuje jemu tradičně vymezené hranice.
Jedná se především o umění, které pomocí inovativních výrazových prostředků, či důslednou prací s místem, kde je prezentováno, podněcuje širší uměleckou a společenskou diskusi.
Cílem organizace je obohacovat kulturní a společenskou scénu jedinečnými perspektivami na zvuk, pohyb, obraz a prostor, které jsou významné pro současné myšlení.

 

NEIRO 
Association for Expanding Arts

NEIRO is a non-profit organisation dedicated to the development, research and presentation of performing as well as audiovisual arts that transcend, move and consciously reflect their traditionally perceived boundaries.
NEIRO especially supports art that encourages wider artistic and social discussions, uses innovative expressive strategies and/or works site-specifically.

The aim of the association is to enrich the cultural and social scene by presenting unique perspectives on sound, movement, image and space that are pertinent to contemporary thought.

 

Advertisements